Myśli nadziei

Cytat 1

Mamy żyć tylko jednym dniem. Nie musimy dokonać dzieła całego życia w kilka godzin. Nie musimy ze strachem spoglądać w przyszłość, gdyż Bóg uczynił nas zdolnymi do bycia zwycięzcami każdego dnia. (FL 249) Czy zwyciężasz? Czy raczej jesteś zwyciężany każdego dnia przez swoje pożądliwości, apetyt i namiętności? (5T 511)

Cytat 2

Ten, kto nie posiada wystarczającej wiary, że Chrystus może powstrzymać go od grzeszenia, nie posiada wiary koniecznej by stać się członkiem Jego królestwa.(RH 3.10.1904)

Cytat 3

Uświęcenie to nie dzieło chwili, godziny, czy dnia. Jest to ciągły wzrost w łasce. Żadnego dnia nie wiemy jak silny bój stoczymy dnia następnego. Szatan żyje, jest aktywny i każdego dnia musimy żarliwie błagać Boga o pomoc i siłę, aby mu się przeciwstawić. Tak długo jak szatan rządzi, powinniśmy ujarzmiać nasze ja, pokonywać trudności, i nie ma w tym chwili przestoju; nie ma takiego punktu, do którego moglibyśmy dojść i powiedzieć, że osiągneliśmy już pełnię. (1T 340)

Cytat 4

Tak długo jak jesteśmy na tym świecie, spotkamy się z niekorzystnymi i niepożądanymi wpływami. Będą występowały prowokacje, aby testować nasze panowanie nad sobą. Reagując na te prowokacje w odpowiednim duchu, spowodujemy, że chrześcijańska łaska będzie się rozwijać. Jeśli Chrystus mieszka w nas, powinniśmy być cierpliwi, uprzejmi, wszystko znoszący, wyrozumiali, pogodni wśród niepokoju i irytacji. Dzień po dniu i rok po roku powinniśmy opanowywać siebie i wzrastać w szlachetnym bohaterstwie. To jest wyznaczone nam zadanie; ale ono nie może być zrealizowane bez pomocy Jezusa, niezachwianej decyzji i niezłomnych celów, ciągłego czuwania, i nieustającej modlitwy. (MH 487)

Cytat 5

Bóg kocha swój lud i kocha tych, którzy znajdują się w nieszczęściu. Jeśli zaczną uczyć się lekcji jakich On pragnie aby się uczyli, wówczas osiągną w ostateczności cenne zwycięstwo. Miłość do świata wyklucza miłość do Chrystusa. Kiedy rupiecie usuwane są sprzed drzwi serca i kiedy ono otwiera się na wezwanie Chrystusa, On przychodzi i bierze w posiadanie świątynię duszy. Gdyby bardziej zważano na te słowa apostoła, wiele prób byłoby zaoszczędzonych. (Świadecta dla zborów IV, Rozdział 61 Umiłowanie świata)

Cytat 6

„Bo łaska Boga ukazała się, przynosząc zbawienie wszystkim ludziom. „ Tyt. 2: 11
Cała łaska Boża jest dana każdemu bez jakichkolwiek zasług i ona przynosi zbawienie dla wszystkich .Pan Bóg pragnie, abyśmy byli doskonałymi dlatego jest napisane: „bądźcie wy tedy doskonałymi jak Ojciec wasz Niebieski doskonały jest. Dlatego, że Pan Bóg pragnie, abyśmy byli doskonałymi ,daje każdemu z nas całą łaskę jaką posiada, a ta przynosi pełnią zbawienia, aby każdy człowiek w Chrystusie mógł się stać doskonałym. Prawdziwy cel tego daru ,Jego bezgranicznej łaski jest, aby móc nas uczynić takimi jakim był Jezus, który jest odbiciem Boga. Dlatego jest napisane :”A każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego …aby święci zostali przygotowani… aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej.” Efez.4:7.13
Przyjmijmy łaskę, którą Bóg dobrowolnie i w pełni udzielił .Przyjmijmy ją w tym wymiarze, w którym jej udzielił, a nie w tym wymiarze, na który – jak sądzimy – zasłużyliśmy. Poddajmy się jej, żeby mogła w nas i dla nas urzeczywistnić ten wspaniały cel, do którego została nam dana ,a ona na pewno tego dokona. Łaska tą uczyni nas takimi, jakimi był Jezus!!!


Cytat 7

„Gdyż jak śnieg i deszcz spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnośćcią i daje siewcy ziarna, a jedzącym chleb, Tak jest z moim słowem, które wychodzi z ust moich: nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym nie wysłałem. „Izaj.55:10-11
Ziemia może wywołać wegetację gdy jest wilgoć, a ta przychodzi przez deszcz lub śnieg. Tak samo jest z ludźmi i Słowem Bożym. Bez Słowa Bożego życie ludzi jest tak ubogie w siłę i w dobro, jak ziemia bez deszczu. Lecz pozwól tylko Słowu Bożemu wpaść do serca – tak jak deszczowi na ziemię – wówczas to życie stanie się ożywione i pełne radości; będzie pełne pokoju Pańskiego i zaowocuje owocami sprawiedliwości które pojawią się przez Jezusa Chrystusa!

Cytat 8

„I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasycić twoją duszę nawet na pustkowiu i sprawi że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło którego wody nie wysychają”
Izajasz 58:11
Nie istnieją granice dla tych rzeczy, które chce udzielić nam Bóg. Pragnie on urzeczywistnienia w naszym życiu owych ,wszystkich swoich darów. Chce by ludzie żyli u samego źródła gdzie zawsze jest obfitość. Syn Boży przyszedł na ziemię po to, aby to zagwarantować. Chrystus swoim życiem na ziemi, pokazał nam , co to znaczy żyć u źródła tej Fontanny. „… i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jaką ma jedynie Syn od Ojca ,pełne łaski i prawdy” Jan 1:14

Cytat 9

Nie trzeba chodzić na kraj świata, by zdobyć mądrość. Bóg jest blisko. Nie zdolności posiadane dziś, lub te, które w przyszłości zdobędziemy, przyniosą korzyść, lecz to, co Bóg dla nas uczyni. Mniej ufajmy umiejętnościom ludzkim, więcej zaś temu, co Bóg uczynić może dla każdej wierzącej duszy. Bóg pragnie, byśmy z wiarą wyciągali ku Niemu ręce. Chce, byśmy oczekiwali od Niego wielkich rzeczy. Pragnie dać nam zrozumienie spraw doczesnych i wiecznych. Może zwiększyć zdolność pojmowania, może obdarzyć taktem i zręcznością. Zużytkujcie wasze talenty w dziele Bożym. Proście Boga o mądrość, a da ją wam. (Przypowieści Chrystusa, Rozdział 10 — Otrzymujemy, by dawać)

Cytat 10

„Ten bedzie mieszkać na wysokościach, zamki na skałach będą  jego ucieczką , będzie mu dany chleb i wody mu nie zabraknie. Twoje oczy ujrzą Króla w Jego pięknie, ujrzą ziemię daleką” (Iz 33,16-17) Jako dzieci niebiańskiego Króla będziemy zawsze  przebywać w królewskiej rodzinie. Długo czekamy na Jego drugie przyjście w chwale, ale nasza nadzieja nie słabnie. Gdy ujrzymy Króla w Jego pięknie, spłynie na nas wieczne błogosławieństwo. Ufajmy Mu, wierzmy w Jezusa i polegajmy na Nim. Idźmy śladami Chrystusa! Zbawiciel poprowadzi nas nad brzeg rzeki Żywota!

Cytat 11

„…niech mnie Bóg uchowa abym miał się chlubić z czego innego jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata”(Gal.6,14) Jezus Chrystus jest jedyną drogą i nadzieją naszego życia. Krzyż Chrystusa, na który świat patrzy z pogardą, jest moca Bożą! Niech to bedzie naszą szczerą modlitwą. To On dokona ostatecznego pojednania przez wymazanie grzechów swojego ludu, dozna też ostatecznego uwolnienia od cierpień Golgoty . Ach! -obyśmy posiedli widzące oczy i pojętne serca! 

Cytat 12

Nie trzeba chodzić na kraj świata, by zdobyć mądrość. Bóg jest blisko. Nie zdolności posiadane dziś, lub te, które w przyszłości zdobędziemy, przyniosą korzyść, lecz to, co Bóg dla nas uczyni. Mniej ufajmy umiejętnościom ludzkim, więcej zaś temu, co Bóg uczynić może dla każdej wierzącej duszy. Bóg pragnie, byśmy z wiarą wyciągali ku Niemu ręce. Chce, byśmy oczekiwali od Niego wielkich rzeczy. Pragnie dać nam zrozumienie spraw doczesnych i wiecznych. Może zwiększyć zdolność pojmowania, może obdarzyć taktem i zręcznością. Zużytkujcie wasze talenty w dziele Bożym. Proście Boga o mądrość, a da ją wam.
Przypowieści Chrystusa, Rozdział 10