25 zasad wiary z 1872r

Przedstawiając publicznie streszczenie naszej wiary, chcemy, aby to było wyraźnie zaznaczone, że nie mamy żadnych zasad wiary, wyznania lub praktyki religijnej poza Biblią. Nie reprezentujemy tego fundamentu, aby sprawować kontrolę i utrzymywać czystość wyznania, jak również jedność systemu religijnego wśród naszych ludzi, jest to zatem krótkie stwierdzenie tego, co było i jest zachowywane przez nas w poczuciu wielkiej jedności.

 1. Jest jeden Bóg, osobowa i duchowa istota, Stwórca wszystkich rzeczy, wszechmocny, wszechwiedzący i wieczny; nieskończony w mądrości, świętości, sprawiedliwości, dobroci, prawdzie i łaskawości; niezmienny i wszechobecny przez swego przedstawiciela Ducha Świętego ( Ps. 139:7).
 1. Jest jeden Pan, Jezus Chrystus, Syn Wiecznego Ojca, ten przez którego stworzył On wszystko i przez którego wszystko istnieje. Przyjął On naturę potomków Abrahama dla odkupienia naszej upadłej rasy i zamieszkał pomiędzy ludźmi. Jako pełen łaski i prawdy żył jako przykład dla nas, zmarł jako nasza ofiara, zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, wstąpił na Niebiosa jako nasz jedyny pośrednik w niebiańskiej
  świątyni, gdzie dzięki zasługom swej przelanej krwi zapewnia przebaczenie grzechów każdemu, kto przyjdzie do niego ze skruchą; jako końcową część jego arcykapłańskiej służby, zanim zasiądzie na swoim królewskim tronie, dokona wielkiego pojednania za
  grzechy wszystkich tych ludzi, a ich grzechy zostaną wymazane (Dz. Ap. 3:19) i usunięte ze świątyni, zgodnie z tym co zostało ukazane w służbie kapłańskiej, która wskazywała na służbę naszego Pana w Niebie [zobacz: 3Mojż. 16; Hebr. 8:4-5; Hebr. 9:6-7].
 1. Pisma Święte Starego i Nowego Testamentu dane z natchnienia Boga, zawierają pełne objawienie Jego woli człowiekowi i są jedyną nieomylną zasadą wiary i praktyki.
 1. Zanurzenie (chrzest) jako obrzęd chrystiańskiego zboru ma być udzielane tym, którzy okazali wiarę i skruchę. Obrzęd ten upamiętnia zmartwychwstanie Chrystusa, a my przystępując do zanurzenia, okazujemy naszą wiarę w Jego pogrzebanie i zmartwychwstanie, a przez to również w zmartwychwstanie wszystkich świętych w dniu ostatecznym. Żaden inny sposób nie przedstawia lepiej tych faktów, jak ten który opisany jest w Piśmie Świętym, a mianowicie zanurzenie [zobacz: Rzym. 6:3-5; Kol. 2:12].
 1. Nowonarodzenie obejmuje całkowitą przemianę konieczną do dostosowania nas do królestwa Boga, która składa się z dwóch części: moralnej zmiany wyrażonej przez nawrócenie i praktykę chrystiańskiego życia (zobacz: Jan 5:3) oraz fizycznej zmiany Zasady wiary Chrystian Dnia Siódmego dokonanej wraz z powtórnym przyjściem Chrystusa, gdy umarli powstaną nieskażeni a żywi zostaną w jednej chwili, w oka mgnieniu, przemienieni w nieśmiertelnych [zobacz: Łuk. 20:36; 1Kor. 15:51-52].
 1. Proroctwo jest częścią objawienia Boga danego człowiekowi. Jest zawarte w Pismach, które są pożyteczne do nauki (zobacz: 2Tym. 3:16) i jest przeznaczone dla
  nas i dla naszych dzieci (zobacz: 5Mojż. 29:29). Choć Słowo Boga jest otoczone nieprzeniknioną tajemnicą, proroctwo czyni je lampą dla naszych stóp i światłem dla
  naszych dróg (zobacz: Ps. 119:105; 2Piotra 1:19). Tym, którzy je studiują obiecane
  jest błogosławieństwo (zobacz: Obj. 1:1-3). Ma być rozumiane przez lud Boży, aby
  mógł on dostrzec swoje miejsce w historii świata i zrozumieć jakie obowiązki są od
  nich wymagane.
 1. Historia świata począwszy od określonych dat w przeszłości, poprzez powstanie i upadek imperiów, oraz chronologiczny ciąg wydarzeń, aż do ustanowienia wiecznego Królestwa Bożego, jest naszkicowana w licznych wielkich łańcuchach proroctw, które to proroctwa obecnie są już wypełnione, oprócz scen końcowych.
 1. Nauka o nawróceniu świata i doczesnym millenium jest baśnią tych ostatnich dni, wymyśloną po to, aby uśpić czujność ludzi i wprowadzić ich w stan cielesnego bezpieczeństwa, aby zostali zaskoczeni przez dzień Pański jak przez złodzieja w nocy (zobacz: 1Tes. 5:3). Drugie przyjście Chrystusa ma nastąpić przed millenium, a nie po nim. Zanim pojawi się Pan, moc papieska z wszystkimi jej obrzydliwościami ma nadal trwać (2Tes. 2:8); pszenica i kąkol mają rosnąć razem (zobacz: Mat. 13:29-30.39), a ludzie źli i zwodziciele brnąć będą w coraz większe zło, jak mówi nam Słowo Boże [zobacz: 2Tym. 3:1.13].
 1. Błąd popełniony przez adwentystów w roku 1844 dotyczył natury wydarzenia jakie
  miało wówczas nastąpić, a nie czasu. Żaden okres proroczy jaki jest nam dany, nie
  sięga do powtórnego przyjścia, lecz najdłuższy z tych okresów – 2300 dni z Dan. 8:14,
  skończył się w roku 1844 i doprowadził nas do wydarzenia nazwanego oczyszczeniem
  świątyni.
 1. Świątynia nowego przymierza jest przybytkiem Boga w Niebie (o czym Paweł mówi w ósmym i dalszych rozdziałach listu do Hebrajczyków), którego sługą jest nasz Pan jako wielki Arcykapłan. Świątynia ta jest pierwowzorem przybytku Mojżesza, a związane z nią dzieło naszego Pana – pierwowzorem pracy żydowskich kapłanów poprzedniego systemu (zobacz: Hebr. 8:1-5). Ta właśnie, niebiańska, nie ziemska świątynia miała być oczyszczona przy końcu okresu dwóch tysięcy trzystu dni. Oznacza to, idąc za przykładem symboliki ziemskiej świątyni, wejście arcykapłana do miejsca najświętszego w celu dokończenia rocznego cyklu służby, poprzez dokonanie pojednania i usunięcie ze świątyni grzechów wierzących (zobacz: Dz. Ap. 3:19), złożonych na krótko w miejscu świętym (zobacz: 3Mojż. 16; Hebr. 9:22-23). Dzieło to, rozpoczęte w roku 1844 polega na prawdziwym wymazywaniu grzechów wierzących (zobacz: Dz. Ap. 3:19) i ma trwać krótki, lecz nieokreślony przedział czasu, u kresu którego ten akt łaski dla świata zostanie zakończony, a Chrystus powróci ponownie.
 1. Boże moralne wymagania są takie same dla wszystkich ludzi żyjących we wszystkich systemach religijnych. Są one w skrócie określone w przykazaniach wypowiedzianych przez Jahwe na Synaju, wyryte na tablicach kamiennych i złożone w arce, która z tego powodu była nazwana arką przymierza (zobacz: 4Mojż. 10:33; Hebr. 9:4). Prawo to jest niezmienne i wieczne, będąc zapisem sporządzonym na podstawie tablic przechowywanych w arce, w prawdziwej świątyni na wysokościach, która z tej samej przyczyny jest nazwana arką Bożego przymierza. W czasie gdy zabrzmiał dźwięk siódmej trąby apokalipsy, wypowiedziane zostały słowa: „I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego” Obj. 11:19.
 1. Czwarte przykazanie tego prawa wymaga abyśmy poświęcili siódmy dzień każdego tygodnia, potocznie zwany sobotą, na powstrzymanie się od naszej pracy i wykonywanie świętych i religijnych obowiązków. Jest to jedyny tygodniowy dzień odpoczynkuznany z Biblii, nazwany Szabatem. Dzień ten został wyróżniony jeszcze przed utraceniem Raju (zobacz: 1Mojż. 2:2-3) i będzie nadal zachowywany w Raju przywróconym (zobacz: Izaj. 66:22-23). Fakty, które dotyczą dnia Szabatu odnoszą się wyłącznie do siódmego dnia tygodnia i nie dotyczą żadnego innego dnia. Takie pojęcia jak „żydowski Szabat” utożsamiane z siódmym dniem tygodnia, lub „chrześcijański szabat”, odnoszone do pierwszego dnia tygodnia, są wyrażeniami wymyślonymi przez ludzi, w
  rzeczywistości niebiblijnymi i fałszywymi.
 1. Człowiek grzechu, utożsamiany z systemem papiestwa, zamyślił zmienić czasy i prawa (prawa Boga – zobacz: Dan. 7:25) i w kwestii czwartego przykazania wprowadził
  w błąd prawie całe Chrześcijaństwo. Proroctwo mówi o mającej się dokonać wśród wierzących reformie w tym względzie, co stanie się na krótko przed powtórnym przyjściem Chrystusa [zobacz: Izaj. 56:l-2; 1Piotra 1:5; Obj. 14:12].
 1. Wrodzone lub inaczej cielesne serce znajduje się w stanie wrogości z Bogiem i jego prawem. Wrogość ta może być ujarzmiona wyłącznie poprzez radykalną przemianę
  uczuć, zmianę nieuświęconych zasad na święte. Z tą zmianą wiąże się pokuta i wiara, jako szczególne dzieło Ducha Świętego prowadzącego wierzących do odnowy i nawrócenia serc.
 1. Wszyscy pogwałcili prawo Boga i nie mogą sami z siebie okazywać posłuszeństwa jego sprawiedliwym wymaganiom. Jesteśmy zależni od Chrystusa, po pierwsze – z powodu usprawiedliwienia naszych wcześniejszych wykroczeń, i po drugie – z powodu łaski, która czyni godnym przyjęcia nasze posłuszeństwo Jego świętemu prawu w teraźniejszym i przyszłym czasie.
 1. Duch Boga był obiecany, by objawić swoją obecność w zborze przez pewne dary, wymienione zwłaszcza w 1Kor. 12 i Efez. 4. Dary te nie są dane po to, aby zastąpić lub
  zająć miejsce Biblii, która jest wystarczająca, aby uczynić nas mądrymi ku zbawieniu. W wyliczeniu różnych sposobów jego działań, Duch zapewnia możliwości do tego, aby pozostawać z ludem Bożym aż do końca czasu, aby wprowadzać go w poznanie tego słowa, które przez niego zostało natchnione, aby przekonywać o grzechu, czynić przemianę serca i życia. Ci, którzy odmawiają Duchowi jego miejsca i nie pozwalają na jego działanie, zaprzeczają po prostu tej części Biblii, która przypisuje mu [Duchowi] to dzieło i miejsce.
 1. Bóg, będąc w zgodzie ze Swoim jednolitym postępowaniem z całą ludzkością, posyła obwieszczenie o bliskości drugiego przyjścia Chrystusa. Dzieło to jest symbolizowane przez trzy poselstwa z czternastego rozdziału księgi Objawienia. Ostatnie, trzecie poselstwo ukazuje nam dzieło reformy dotyczącej prawa Bożego, konieczne aby Jego lud mógł posiąść zupełną gotowość na to wydarzenie.
 1. Czas oczyszczenia świątyni (zobacz: punkt 10), w połączeniu z czasem ogłoszenia trzeciego poselstwa (zobacz: Obj. 14:9-10), jest czasem sądu śledczego dotyczącego najpierw umarłych, a następnie – przy końcu czasu łaski – żyjących. Sąd ten określi,
  kto z miliardów obecnie śpiących w prochu ziemi jest godny udziału w pierwszym zmartwychwstaniu, oraz kto z tłumu żyjących [przy powrocie Chrystusa] jest godny przemienienia. Musi to być wiadome, zanim Pan się pojawi [na obłokach nieba].
 1. Grób, do którego wszyscy zmierzamy, wyrażony Hebrajskim słowem „szeol” lub greckim słowem „hades”, jest miejscem lub stanem, w którym „nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości” Kazn. 9:10.
 1. Stan, w jakim znajdujemy się po śmierci jest stanem ciszy, bezczynności i całkowitej nieświadomości [zobacz: Ps. 146:4; Kazn. 9:5-6; Dan. 12:2].
 1. Z więzienia, jakim jest grób, ludzkość przez cielesne zmartwychwstanie ma zostać wyprowadzona – w pierwszym zmartwychwstaniu dla sprawiedliwych, które będzie miało miejsce przy powtórnym przyjściu Chrystusa, oraz w drugim zmartwychwstaniu dla niesprawiedliwych, które odbędzie się tysiąc lat później (zobacz: Obj. 20:4-6).
 1. W czasie trwania okresu ostatniej trąby żyjący sprawiedliwi mają być przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, a zmartwychwzbudzeni sprawiedliwi mają być pochwyceni w powietrze na spotkanie z Panem, aby już na zawsze z Nim pozostać [zobacz: 1Tes. 4:16-17; 1Kor. 15:51-52].
 1. Ci, którzy otrzymają nieśmiertelność, zostaną zabrani do Nieba, do Nowego Jeruzalem, do domu Ojca, w którym jest wiele miejsca (zobacz: Jan 14:1-3), gdzie będą rządzić wraz z Chrystusem przez okres tysiąca lat, sądząc w tym czasie świat i upadłych aniołów, przydzielając im karę jaka będzie wykonana na nich przy końcu tysiąca lat
  (Obj. 20:4; 1Kor. 6:2-3). W tym czasie Ziemia będzie opuszczona przez ludzi i pogrążona w chaosie (zobacz: Jer. 4:23-27), w stanie, w jakim znajdowała się na początku,określonym tym samym słowem bezdenna otchłań, (gr. „abyssos”), co w 1Mojż. 1:2.W tych warunkach szatan będzie uwięziony przez okres tysiąca lat (zobacz: Obj. 20:1-2) i ostatecznie zniszczony (zobacz: Obj. 20:10; Mal. 4:1). Ta scena zniszczenia, doktórego on pragnął doprowadzić w całym uniwersum, stanie się odpowiednim dla niego mrocznym miejscem więzienia, a w końcu miejscem jego ostatecznego stracenia.
 1. Gdy skończy się okres tysiąca lat, Pan zstąpi z Nieba wraz ze swym ludem i Nowym Jeruzalem (zobacz: Obj. 21:2). W tym czasie umarli niesprawiedliwi zostaną wzbudzeni z martwych i wyjdą na oblicze jeszcze nieodnowionej Ziemi. Otoczą miasto i obóz świętych (zobacz: Obj. 20:9) [aby je zdobyć], lecz wtedy zstąpi ogień z nieba od Boga i pochłonie ich tak, że „nie pozostanie po nich ni korzeń, ni żadna gałązka” (Mal. 3,19, BWP), tak, jak gdyby ich nigdy nie było (zobacz: Abd. 15-16). W tym wiecznym unicestwieniu od oblicza Pańskiego (zobacz: 2Tes. 1:9) niesprawiedliwi spotkają „wieczne potępienie” (zobacz: Mat. 25:46, BWP), którym jest wieczna śmierć (zobacz: Rzym. 6:23; Obj. 20:14-15). Tak będzie wyglądać zguba niezbożnych ludzi, gdy pochłonie ich ogień, który zniszczył również niebo i ziemię „z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się” (zobacz: 2 Piotra 3:7-12), oczyszczając Ziemię nawet z najmniejszych plam przekleństwa grzechu.
 1. Nowe Niebo i nowa Ziemia mocą Boga wyrosną z popiołu dawnego świata i ta odnowiona Ziemia wraz z Nowym Jeruzalem jako jej metropolią i stolicą będzie wiecznym dziedzictwem świętych, miejscem, w którym święci zamieszkają na zawsze [zobacz: 2Piotra 3:13; Ps. 37:11.29; Mat. 5:5].